Kushinetat vetë-rregulluese kanë dy rreshta topash me një rrugë të përbashkët sferike në unazën e jashtme.Kjo u jep kushinetave vetitë e tyre vetë-rregulluese, duke lejuar shtrembërimin këndor të boshtit në lidhje me kapakun.Prandaj, ato janë veçanërisht të përshtatshme për aplikime ku mund të lindë keqdrejtimi nga gabimet në montim ose nga devijimi i boshtit.Përveç kësaj, kushinetat e topave të vetë-rregulluara jo të mbyllura kanë fërkimin më të ulët nga çdo lloj kushinetë.